Spring naar inhoud
Aa  |
Home Programma 2014-2018

Arbeidsmarktbeleid in de Drechtsteden

Tussen 2017-2030 groeit het aantal banen in de regio met 30.000. Het gaat daarbij vooral om banen voor hoger en middelbaar opgeleiden. De effecten van de vergrijzing, de verdere technologische ontwikkeling en promotie en acquisitie zijn daarin zelfs nog niet meegenomen.

Banen in de Drechtsteden

Tegelijkertijd zijn er nu al personeelstekorten op hoger niveau, met name in de ICT, techniek, industrie, bouw, zorg en onderwijs. Er is dus sprake van een mismatch tussen de vraag naar hoger opgeleiden en de relatief laag opgeleide beroepsbevolking. Deze wordt versterkt door het wegtrekken van hoger opgeleiden uit de regio, wat nadelig is voor het vestigingsklimaat en een risico vormt het voorzieningenniveau in de regio.

Duurzame Human Capital Agenda

Een arbeidsmarkt waarin de vraag van de werkgevers en het aanbod goed op elkaar aansluiten, draagt bij aan economische groei. Dit stimuleren de Drechtsteden met een duurzame human capital agenda, die de beroepsbevolking toerust op huidige en toekomstige banen en de aansluiting versterkt tussen het onderwijs en de behoefte op de arbeidsmarkt. Dit doen we langs drie lijnen, waarbinnen verschillende kansrijke trajecten gedefinieerd:

  • Versterken van het hoger onderwijs
    Voor het versterken van het hoger onderwijs zetten we onder meer in op het verstevigen van het bestaande hoger onderwijs in de regio (HBO Drechtsteden en Pabo InHolland), het uitbreiden van het aanbod aan vraaggerichte Ad-trajecten, het vestigen van een fysieke dependance van volwaardig HBO en het aantrekken van programma's passend bij het profiel van de regio.

  • Verzilveren van MBO-banen in de groeisectoren
    Voor het verzilveren van de MBO-banen in de groeisectoren ligt de opgave vooral bij het versterken van het vakmanschap via de verschillende 'aanvoerroutes' (onderwijs, zij-instroom en doorstroom), het stimuleren van kansrijke studierichtingen en het faciliteren van arrangementen voor werkgevers door de inzet van (bestaande) instrumenten.

  • Techniek/ICT-promotie en innovatiebevordering
    Techniek/ICT-promotie en het bevorderen van innovatie lopen als rode draad door alle activiteiten heen.

Bekijk hier het PDF-bestandProgramma Arbeidsmarkt Drechtsteden 2016-2018 'Kansen zien, kansen grijpen'